21 listopad 2011 r. – podpisanie umów z wykonawcami projektu kluczowego

21 listopada 2011 roku w sali zamku Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński i Skarbnik Gminy Iwona Czarnota podpisali umowy z wykonawcami, którzy będą realizować pierwsze trzy z sześciu zadań ujętych w projekcie „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza", współfinansowanym z Unii Europejskiej.
Spotkanie poprowadziła Małgorzata Bernatek – dyrektor SCKiS „Zamek", która powitała zebranych: Burmistrza i Wiceburmistrza, radnych obecnej i poprzedniej kadencji, prezesów spółek, dyrektorów i kierowników instytucji, pracowników Urzędu Miejskiego oraz przedstawicieli firm z branży budowlanej. Następnie głos zabrał Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński, który przypomniał niełatwy proces opracowywania projektu, podkreślając wytężoną pracę i zaangażowanie wielu ludzi. Burmistrz podziękował wszystkim, którzy wspierali wpisanie odnowy szydłowieckich zabytków na listę projektów kluczowych Województwa Mazowieckiego, w tym m.in. Zarządowi Województwa i radnym Sejmiku Mazowieckiego, Markowi Figlowi – dyrektorowi Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków Województwa Mazowieckiego oraz ówczesnej pani poseł, a obecnie Marszałek Sejmu Ewie Kopacz.
Marek Figiel pogratulował władzom Szydłowca. Powiedział, że rewitalizacja miasta w takim zakresie, jaki zakłada projekt kluczowy była marzeniem kilku poprzednich kadencji.
- Szydłowiec ma walory, które czynią z niego miasto o wyjątkowym kolorycie i bez wątpienia zasługuje na realizację takiej inwestycji. Wiemy wszyscy, że zanim zaczniemy zbierać owoce trzeba wykonać wiele pracy. Nie mam jednak wątpliwości, że ta praca i wyrzeczenia jakich zapewne nie da się uniknąć, będą opłacalne. Ze swojej strony służę radą i pomocą – powiedział Marek Figiel.
Milena Gruszczyńska z Wydziału Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju przedstawiła zakres prac, które będą wchodziły w realizację poszczególnych zadań.
I tak w miesiącu listopadzie rozpocznie się budowa budynku Regionalnego Centrum Biblioteczno –Multimedialnego w miejscu istniejącego budynku (harcówki) wraz z infrastrukturą techniczną oraz przebudowa istniejącego uzbrojenia i stworzenie miejsc parkingowych. Nowy budynek będzie wyposażony w windę.
W ramach renowacji Ratusza Miejskiego przeprowadzony zostanie remont schodów zewnętrznych, osuszenie murów przyziemia, odnowa elewacji oraz adaptacja balkonu wieży Ratusza z przeznaczeniem na galerię widokową.
Renowacja budynku „Pod Dębem" będzie polegać na przebudowie i remoncie istniejącego budynku oraz na rozbudowie o nowy budynek boczny i nowy budynek w głębi działki. W przebudowanym i rozbudowanym budynku będzie funkcjonował obiekt hotelowy składający się z części: hotelowej, usługowej, gastronomicznej, konferencyjnej oraz zespołu rekreacyjnego.
Zanim przystąpiono do podpisywania umów głos zabrał Wiceburmistrz Krzysztof Ziółkowski, który przedstawił proces wyłaniania poszczególnych wykonawców. Od 1 września do 18 października trwał termin składania ofert. Wyboru najkorzystniejszej oferty komisja przetargowa dokonała 31 października.
Na zadanie „Wykonanie remontu i kolorystyki elewacji, osuszenia murów przyziemia Ratusza w Szydłowcu oraz adaptacja balkonu wieży Ratusza z przeznaczeniem na galerię widokową" wpłynęło 9 ofert. Najkorzystniejszą złożyła firma ROSA –BUD z Radomia, którą na spotkaniu reprezentował prezes Zarządu Ryszard Stompór.
W przetargu na wykonanie zadania „Budowa budynku Regionalnego Centrum Biblioteczno – Multimedialnego w Szydłowcu" uczestniczyło 15 firm. Za najkorzystniejszą uznana została oferta Zakładu Inwestycji Budownictwa PEKABUD z Łączan, w imieniu której umowę na wykonanie podpisał Kazimierz Perłowski – właściciel.
Na zadanie „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja budynku „Pod Dębem" w Szydłowcu wpłynęło 11 ofert. Najkorzystniejszą złożyło Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego KARTEL z Jędrzejowa, którą na spotkaniu reprezentowali wiceprezesi Zarządu Tomasz Sękiewicz i Paweł Karpiński.

RPO WM

Postęp prac

 • Hotel
  Hotel "Pod Dębem"
 • Zamek
  Zamek
 • Park Radziwiłłowski
  Park Radziwiłłowski
 • Regionalne Centrum
  Regionalne Centrum
 • Ratusz
  Ratusz
 • Rynek Wielki
  Rynek Wielki