Projekt kluczowy rozliczony

Projekt pn. „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza” został oficjalnie zakończony i rozliczony w dniu 26 sierpnia 2016 roku. Od tego dnia liczony jest pięcioletni okres tzw. trwałości projektu.

 

Koszty realizacji projektu kluczowego zgodnie z pismem z MJWPU (Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych) łącznie wyniosły 28.075.791,43 zł, w tym koszty kwalifikowalne to: 27.049.469,54 zł, niekwalifikowalne 1.026.321,89 zł. (Koszty niekwalifikowalne to wydatki, które nie zostały objęte dofinansowaniem). Dofinansowanie uzyskane przez gminę Szydłowiec na realizację projektu kluczowego wyniosło 22.992.049,11 zł.

Zaangażowanie pieniędzy z budżetu gminy w poszczególnych latach realizacji projektu kluczowego przedstawia się następująco:

Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 16 czerwca 2011roku, z możliwością refundacji wydatków poniesionych przez gminę przed podpisaniem umowy, tj. w latach 2009-2010, do czerwca 2011 r.

Z powyższego zestawienia wynika, że największe obciążenie budżetu gminy kosztami realizacji projektu kluczowego, utrudniające realizację innych zadań inwestycyjnych przypadło na rok 2015 obecnej kadencji samorządowej.