Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie bogatego rynku usług turystycznych na terenie Szydłowca pozwalającego na zmniejszenie bezrobocia i przeciwdziałanie negatywnej migracji poprzez pobudzenie lokalnego rynku pracy i ożywienie gospodarki. Realizacja projektu przyniesie przede wszystkim powstawanie nowych miejsc pracy, poprawę stanu technicznego zabytków, korzystnie wpłynie na poprawę atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej miasta.

Zrealizowanie projektu kluczowego podniesienie atrakcyjności, konkurencyjności i świetności Szydłowca poprzez odnowę zabytkowych obiektów, przywrócenie cech śródmiejskich historycznemu centrum, a także wyeksponowanie walorów historycznych i kulturowych miasta. Rewitalizację części śródmiejskiej Szydłowca wpłynie również na wzmocnienie więzi społeczeństwa z miastem.

Projekt obejmuje 6 zadań:

  1. Budowa Budynku Regionalnego Centrum Biblioteczno-Multimedialnego – powstanie nowy budynek, w którym mieścić się będzie: Biblioteka Publiczna (wypożyczalnia, czytelnia, księgozbiory), sala multimedialna, sala konferencyjna.
  2. Remont elewacji, osuszanie murów oraz adaptacja balkonu wieży z przeznaczeniem na galerię widokową w budynku Ratusza.
  3. Remont i przebudowa Zamku wraz z dziedzińcem – w obiekcie mieścić się będzie Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu Zamek, Muzeum Ludowych Instrumentów Ludowych, Pracownia Historii Szydłowca oraz 3 reprezentacyjne sale konferencyjne, wystawiennicze, szkoleniowe, konsumpcyjne, apartament noclegowy, wyjście na bastion zamkowy oraz loggie widokowe.
  4. Modernizacja budynku "Pod Dębem" – przebudowa, remont i rozbudowa istniejącego budynku z przeznaczeniem na hotel, część gastronomiczną, konferencyjną i część rekreacyjną, Centrum Informacji Turystycznej.
  5. Zagospodarowanie Parku Radziwiłłowskiego i Wyspy Zamkowej – zmiana organizacji alei, nasadzenie drzew, wprowadzenie elementów małej architektury i elementów kamiennych, oświetlenie, miejsce imprez plenerowych i plac zabaw dla dzieci.
  6. Wykonanie zagospodarowania placu Rynek Wielki i ulicy Radomskiej oraz Skweru Staromiejskiego - częściowa wymiana nawierzchni, nowe miejsca parkingowe, wymiana oświetlenia ulicznego, oświetlenie zabytkowych pomników, organizacja zieleni i małej architektury.