Pracownia Historii Szydłowca zaprasza

Pracownia8 lutego 2017 rok została uroczyście otwarta PRACOWNIA HISTORII SZYDŁOWCA , która mieści się w szydłowieckim zamku odrestaurowanym w latach 2011-2013, w ramach projektu kluczowego pn. "Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza" - Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu V „Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu”, działania 5.2 „Rewitalizacja miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Czytaj więcej...

Pracownia historii Szydłowca

W szydłowieckim Zamku zostanie utworzona i działać będzie PRACOWNIA HISTORII SZYDŁOWCA. 7 września odbyło się spotkanie zespołu projektowego Pracowni, w którym uczestniczył Burmistrz Artur Ludew.

Zgodnie z Projektem Kluczowym, Pracownia Historii Szydłowca utworzona zostanie na ostatniej kondygnacji wschodniego skrzydła zamku, w salach o łącznej powierzchni 250m2 obejmujących: salon Anny Sapieżyny z przyległą salą ekspozycyjną (dotychczasowa Galeria Sapieżyna) salę kominkową, która pełnić będzie jak dotychczas funkcję ekspozycyjno-koncertowo-konferencyjną oraz dwa pomieszczenia sąsiadujące z salą kominkową. Z sal Pracowni jest bezpośrednie wyjście na bastion zamkowy oraz loggie widokowe.

Czytaj więcej...

Projekt kluczowy rozliczony

Projekt pn. „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza” został oficjalnie zakończony i rozliczony w dniu 26 sierpnia 2016 roku. Od tego dnia liczony jest pięcioletni okres tzw. trwałości projektu.

Czytaj więcej...

Podpisano umowę z operatorem

Podpisanie umowy5 listopada 2015 roku Burmistrz Szydłowca Artur Ludew, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Iwony Czarnoty podpisał umowę koncesji na usługi z firmą CATERING OK Maciej Sałek w zakresie administrowania wydzielonymi pomieszczeniami w szydłowieckim zamku, który został zrewitalizowany w ramach projektu kluczowego.

Czytaj więcej...

Zapraszamy do składania ofert

Sala w zamkuGmina Szydłowiec informuje, że dnia 20 marca 2015 r., zostało wszczęte postępowanie w trybie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi z dnia 9 stycznia 2009 (Dz. U. z 2015 r., poz. 113), pn. Wyłonienie Operatora Zewnętrznego w zakresie zarządzania i efektywnego administrowania wyznaczonymi pomieszczeniami w budynku Zamku w Szydłowcu zrewitalizowanego w wyniku realizacji projektu pn. „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza" z zastrzeżeniem braku możliwości zmiany sposobu wykorzystania i przeznaczenia pomieszczeń powstałych w wyniku realizacji projektu, zachowania wszelkich wskaźników realizacji projektu oraz wypełniania wszelkich założeń projektu.

Czytaj więcej...

RPO WM

Postęp prac

 • Hotel
  Hotel "Pod Dębem"
 • Zamek
  Zamek
 • Park Radziwiłłowski
  Park Radziwiłłowski
 • Regionalne Centrum
  Regionalne Centrum
 • Ratusz
  Ratusz
 • Rynek Wielki
  Rynek Wielki